O mne

fotka s logom

Mgr. Veronika Pružinská

Štúdium psychológie som absolvovala na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Už počas štúdia som pracovala ako dobrovoľník na Detskej Linke Záchrany a tiež ako Neurofeedback asistent v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva DYS-CENTRUM. Po ukončení štúdia som pracovala ako psychológ v CŠPP DYS-CENTRUM, v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež ako školský psychológ na základnej škole. Niekoľko rokov som pôsobila ako supervízor na Detskej Linke Záchrany a rovnako som nadobudla aj skúsenosť s vedením ľudí v jednej korporátnej spoločnosti.

Keďže práca s deťmi bola vždy mojou prioritou, rozhodla som sa rozšíriť si poznatky z psychológie o širšie znalosti z oblasti spánku. V súčastnosti pôsobím ako spánková poradkyňa pre deti.

Moja kvalifikácia

  • Certifikácia spánkového poradcu – Baby Sleep Consultant Training Ltd.
  • Krízová intervencia u detí – Úvodné školenie pre pracovníkov Liniek dôvery
  • Krízová intervencia u detí – Špecifiká dištančnej komunikácie
  • Dištančná krízová intervencia – Krízová intervencia u týraných a zneužívaných detí
  • Výcvik integrovanej psychoterapie – 60 hodín
  • Workshop Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentami
  • Woodcock – Johnson Internal Edition, test kognitívnych schopností – administrácia, vyhodnocovanie a interpetácia testu
  • Workshop Deficity čiastkových funkcií – Diagnostika a terapia