fbpx

Pomôžem vám zlepšiť spánok  spôsobom a tempom, ktoré vám vyhovuje!

 

Mgr. Veronika Pružinská

Medzinárodne certifikovaná spánková poradkyňa pre deti a dospelých

 

Spánkovému poradenstvu sa venujem takmer 3 roky, počas ktorých som pomohla ku kvalitnejšiemu spánku viac ako 400 rodinám. Ako vyštudovaný psychológ pri práci s klientom kladiem dôraz na jeho individualitu a je pre mňa dôležité, aby sme spánok zlepšili spôsobom a tempom, ktoré vyhovuje ako dieťatku, tak i rodičovi.

Štúdium psychológie som absolvovala na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Už počas štúdia som pracovala ako dobrovoľník na Detskej Linke Záchrany a tiež ako Neurofeedback asistent v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva DYS-CENTRUM. Po ukončení štúdia som pracovala ako psychológ v CŠPP DYS-CENTRUM, v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež ako školský psychológ na základnej škole. Niekoľko rokov som pôsobila ako supervízor na Detskej Linke Záchrany a rovnako som nadobudla aj skúsenosť s vedením ľudí v jednej korporátnej spoločnosti.

Duševné zdravie sa v súčasnosti dostáva do popredia ako jeden z pilierov na plnohodnotný život. V spleti rôznych okolností, ktoré nás každodenne obklopujú doma i v práci, je naozaj náročné uchovať si dobré duševné zdravie a byť „v pohode“. Carl Jung povedal. „Nezmeníme nič, kým to neakceptujeme.“ Práve akceptácia toho, že niečo nie je úplne v poriadku, vie človeka priviesť k vyhľadaniu pomoci. Hlavná úloha poradcu je potom sprevádzať klienta na ceste k spokojnejšiemu životu.  

Kvalita spánku ovplyvňuje vo výraznej miere celkovú kvalitu života. Či už ide o deti alebo o dospelých, spánok je jedna zo základných potrieb, ktoré musíme mať naplnené, aby sme vedeli optimálne fungovať. Poznatky z psychológie som si rozšírila o širšie znalosti z oblasti spánku. V súčasnosti pôsobím ako spánková poradkyňa pre deti a dospelých.

Moja kvalifikácia

 • Členka medzinárodnej asociácie detských spánkových poradcov
 • Certifikácia spánkového poradcu – Baby Sleep Consultant Training Ltd.
 • Certifikácia Sleep Science Coach - Spencer Institute
 • Certifikácia Stress Management Coach - Spencer Institute
 • Zvládanie stresu a úzkosti – Tréning akreditovaný Medzinárodnou asociáciou terapeutov (IAOTH)
 • Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií emócií a vo vzťahoch - Seminár
 • Samoregulácia verzus sebakontrola - Seminár
 • Krízová intervencia u detí – Úvodné školenie pre pracovníkov Liniek dôvery
 • Krízová intervencia u detí – Špecifiká dištančnej komunikácie
 • Dištančná krízová intervencia – Krízová intervencia u týraných a zneužívaných detí
 • Výcvik integrovanej psychoterapie – 60 hodín
 • Workshop Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentami
 • Woodcock – Johnson Internal Edition, test kognitívnych schopností – administrácia, vyhodnocovanie a interpetácia testu
 • Workshop Deficity čiastkových funkcií – Diagnostika a terapia

Kontaktujte ma